คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมโรงเรียน

เป็นเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนโดยมีนักเรียนเป็นเป้าประสงค์หลัก เช่น กินกรรมกีฬาสี การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศเป็นต้น ทั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับทางหน่วยงานอื่น เช่น วัด ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนอื่นๆ

สนุกสนานกับกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2563