ผลคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับรางวัล ระดับ ดี

ผลคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาวิธีการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเล่น (Play Based Learning) ระดับปฐมวัย

ขอให้รักษาคุณงามความดีนี้ไว้ เพื่อพัฒนาตนเองและนักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร