จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม

สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  ได้จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COCID-19) ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้มอบเงินดังกล่าวให้แก่ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3  และชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน 19 คน ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน มอบทุน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร