ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม 2 ก.ค. 62

วันที่ 2 ก.ค. 2562 ได้มีการจัดประเมินครูผู้ช่วยอย่างตามสภาพจริง ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

อขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง และครูพี่เลี้ยง ครูสงคราม ครูสำรวย รื่นรมย์ ที่ได้สละเวลา และให้แนะนำให้กับครูผู้ช่วยทุกท่านได้พัฒนาศักยภาพ คงมาตรฐานความเป็นครูมืออาชีพสืบไป

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร