ศึกษาดูงานที่เกาหลีใต้

วันที่ 24 – 29 พฤศจิกายน 2561 ผอ.โรงเรียน ครูและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้เดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้เพื่อศึกษาดูงานการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน วิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร