คัดกรองการอ่าน – เขียน นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการคัดกรองการอ่าน – เขียน นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2566 เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของ สพฐ. “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร