อบรมสัมมนาโครงการพัฒนาสัมพันธ์ครูเพชรในตมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคง กอ.รมน.

นางสาวรัชฎาภรณ์ เอี่ยมสะอาด ครูชำนาญการ (ครูเพชรในตม รุ่นที่ 26) โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา เข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาสัมพันธ์ครูเพชรในตมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคง กอ.รมน. ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2566….

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร