ผ่านการประเมิน ITA

ขอแสดงความยินดี กับ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับคะแนน A เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ได้ระดับ ผ่าน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร