วันไหวครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2566 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้กับนักเรียน โดยมีนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีกล่าวคำบูชาครูและกล่าวคำปฏิญาณ ผู้อำนวยการเจิมหนังสือและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครูและวัฒนธรรมประเพณีไทยในการแสดงออกในทางที่ดีมีสัมมาคารวะแก่ผู้ใหญ่ที่ควรให้ความเคารพและนับถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปในอนาคต

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร