อบรมการใช้งาน TrueVWorld และการใช้ Canva

วันพุธที่ 30 มิถุยายน 2564 คณะครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้รับการอบรมการใช้ TrueVWorld และการใช้งาน Canva เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการเรียนการสอน ขอขอบคุณวิทยากรผู้ให้ความรู้ นางสาวศุภนิดา สุขสกล เจ้าหน้าที่ไอซีที ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน True คั่นหน้า ลิงก์ถาวร