การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งมีทั้งหมด 7 คน ได้แก่
 เบอร์ 1 ด.ญ.สุพรรษา  บุพโต นักเรียนชั้น ป.5
 เบอร์ 2 ด.ช.พงศธร  ศรีวรรณ นักเรียนชั้น ป.5
 เบอร์ 3 ด.ช.กัญญารัตน์  แก้วเห็ม นักเรียนชั้น ป.6
 เบอร์ 4 ด.ช.พัฒนศิลป์  แก้วเห็ม นักเรียนชั้น ป.4
 เบอร์ 5 ด.ช.ใยรัก  ชาวสวน นักเรียนชั้น ป.4
 เบอร์ 6 ด.ช.ธีรภัทร  บุญเกื้อ นักเรียนชั้น ป.4
 เบอร์ 7 ด.ช.ภัทรภณ  เขียวหวาน นักเรียนชั้น ป.4

สรุปผลการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ดังนี้

ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร