สอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ปีการศึกษา 2663 เป็นปีการศึกษาแรกที่ได้มีการจัดสอบ O-NET จากความสมัครใจในการสอบของนักเรียนเอง นักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษานี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสอบจำนวน 9 คน จาก 16 คน ซึ่งเข้าร่วมสอบในสนามสอบโรงเรียนบ้านขนาดมอญ ขอให้นักเรียนทุกคนมีสมาธิในการทำข้อสอบ และสอบผ่านไปได้ด้วยดี ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร