การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ที่นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะได้ใช้สิทธิใช้เสียงใน การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนักเรียนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียนทัังหมด 6 คน ได้แก่
เบอร์ 1 ด.ช.กฤติพงศ์ ชาวสวน นักเรียนชั้น ป.6 
เบอร์ 2 ด.ญ.สุพรรษา บุพโต นักเรียนชั้น ป.4
เบอร์ 3 ด.ช.กวิน ทรัพย์โสม นักเรียนชั้น ป.6
เบอร์ 4 ด.ญ.ธิดารัตน์ รัฐมั่น นักเรียนชั้น ป.4
เบอร์ 5 ด.ญ.ภัทรวดี สายวัน นักเรียนชั้น ป.4 และ
เบอร์ 6 ด.ญ.รัญชนาภรณ์ เหมาะใจ นักเรียนชั้น ป.5

ผลการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน คือ ด.ช.กฤติพงศ์ ชาวสวน นักเรียนชั้น ป.6 
รองประธานนักเรียนคนที่ 1 คือ ด.ญ.รัญชนาภรณ์ เหมาะใจ นักเรียนชั้น ป.5
รองประธานนักเรียนคนที่ 2 คือ ด.ญ.ภัทรวดี สายวัน นักเรียนชั้น ป.4

ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร