วันสันติภาพโลก

ที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพโลก หรือวันสันติภาพสากล (The International Day of Peace) เพื่อขอให้ประชาชนทุกประเทศลดใช้ความรุนแรงกันทั่วโลกและหยุดการทำสงครามตลอดทั้งวัน ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในวันที่ 23 กันยายน 2562 โดยคณะครูและนักเรียนใช้เวลา 1 นาที หยุดนิ่งให้กับความสงบ เพื่อระลึกถึงสันติภาพของโลก ซึ่งวันสันติภาพโลกนี้มีจุดมุ่งหมาย 6 ประการ ดังนี้

         1. ให้ความเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล ไม่แบ่งชนชั้นหรือลำเอียง

         2. ไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน

         3. แบ่งปันกับผู้อื่นอย่างมีน้ำใจ

         4. รับฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน เคารพเสรีภาพในการแสดงออก และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม

         5. รักษาผืนโลก รักษ์ทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ

         6. สร้างความสมานฉันท์ เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย และให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสตรี

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร