เลือกประธานนักเรียน

การทำสิ่งหนึ่งประการให้ของคนหมู่มากต้องอาศัยความร่วมมือ ทั้งนี้ต้องมีผู้นำที่ดีผู้ตามที่ ปฏบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน เช่นเดียวกันกับนักเรียนที่ต้องมีผู้นำผู้เป็นแบบอย่างให้กับเหล่านักเรียนทั้งหลาย ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในครั้งนี้จึงจัดให้มีการเลือกประธานนักเรียนวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้มีนักเรียนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนทั้งหมด 13 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 11 คน จากนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.ุ ผลปรากฏว่า ผู้ที่ได้คะแนนเสียงมาเป็น 3 อันดับแรก ได้เป็นสถานักเรียน ซึ่งมีร่ยชื่อดังต่อไปนี้

1. ด.ญ.ศิรินทรา จิตรเย็น ประธานนักเรียน

2. ด.ญ.รัญชนาภรณ์ เหมาะใจ รองประธานนักเรียน คนที่ 1

3. ด.ญ.กัญญรัตน์ แก้วเหม รองประธานนักเรียน คนที่ 3

จากนี้ขอให้เหล่าสภานักเรียนตั้งใจทำหน้าที่ที่ได้รับหมอบ และขอทิ้งท้ายด้วยภาพบรรยากาศการใช้สิทธิใช้เสียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนากันเลยค่ะ

หนูน้อยแม้ตัวเล็ก

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร