ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะกรรมการที่มาประเมินโรงเรียนพระราชทาน

ขอขอบคุณชาวบ้านทุกหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการตอนรับคณะกรรมการร่วมกับทางโรงเรียน

ขอขอบคุณโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมที่ให้การช่วยเหลือในการตอนรับการท่านคณะกรรมการ อาทิเช่น จัดซุ้มแสดงความสามารถทางดนตรี งานศิลปหัตถกรรม เป็นต้น

และขอขอบคุณไปยังคณะครูและนักเรียนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจนทำให้การประเมินในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร