โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

มีครูและบุคลากรชาย 5 คน ครูและบุคลากรหญิง 8 คน รวมทั้งหมด 13 คน