โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

มีครูและบุคลากรชาย 5 คน ครูและบุคลากรหญิง 9 คน รวมทั้งหมด 14 คน