ข้อมูลครูและบุคลากร

มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด 14 คน แบ่งเป็นชายจำนวน 6 คน  หญิงจำนวน 8 คน

นายก้องเทพ ตุ้มทอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายประชุม อุดหนุน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสงคราม รื่นรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสำรวย รื่นรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเจริญทรัพย์ บอกประโคน
ครู

นางสาววัสลิกา สงวนดี
ครู

นางสาวพนิตนาฎ แก้วมูล
ครู

นางสาวกุสุมา ผะเดิม
ครู

นางสาวยศวดี ศรีมารักษ์
ครู

นางสาวอินธุอร สนั่นเอื้อ
ครู

นางสาวพัชรินทร์ ใจหนึ่ง
ครูผู้ช่วย

นายมงคล สมัญญา
ครูผู้ช่วย

นายดอน นานวล
ช่างไม้ชั้น 4

นางสาวศุภนิดา สุขสกล
เจ้าหน้าที่ไอซีที

ข้อมูลเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565