ข้อมูลครูและบุคลากร

มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด 13 คน แบ่งเป็นชายจำนวน 6 คน  หญิงจำนวน 7 คน

นายก้องเทพ ตุ้มทอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายประชุม อุดหนุน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสงคราม รื่นรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสำรวย รื่นรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายชรัณ สารประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเจริญทรัพย์ บอกประโคน
ครู

นางสาวรัตติยา ทองเทียม
ครู

นางสาวพนิตนาฎ แก้วมูล
ครู

นางสาววัสลิกา สงวนดี
ครู

นางสาวยศวดี ศรีมารักษ์
ครู

นางสาวอินธุอร สนั่นเอื้อ
ครู

นายดอน นานวล
ช่างไม้ชั้น 4

นางสาวมณีรัตน์ ศรีสิงห์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศุภนิดา สุขสกล
เจ้าหน้าที่ไอซีที