ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของคณะครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

วันที่ 19 กันยายน 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้นำคณะกรรมการ ได้แก่ นางนวลจิรา สินทรา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตาโมมและนางบุษบา บุญเสร็จ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของคณะครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1tBfJKGOGIYmJgZEILGeAJClsFLi…

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร