เข้าค่ายธรรมะ “ค่ายพุทธบุตร”

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตรสำนึกที่ดีงาม นำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร