ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมมอบขวัญและกำลังใจ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมมอบขวัญและกำลังใจให้แก่ นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาทุกคน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีความสุขในการจัดการเรียนการสอน ในโอกาสนี้โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาขอกราบขอบพระคุณ นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมอบขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนและชุมชนในครั้งนี้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร