นิเทศห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดย นายก้องเทพ ตุ้มทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ต้อนรับผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสังขะ3 ซึ่งเดินทางมานิเทศห้องเรียน ในนามโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ช่วยแนะนำให้กำลังใจ คณะครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาจะนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนานักเรียน และการศึกษาต่อไป

ข้อความนี้ถูกเขียนใน นิเทศ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร