ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนสร้างความเชื่อมั่นในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้พบปะคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความเชื่อมั่นในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 แม้ประเทศไทยและทั่วโลกจะอยู่ในสภาวการณ์ที่อยากต่อการดำเนินชีวิตในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่หากเราให้ความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางการป้องกันโควิด ก็จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสงบราบเรียบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภัยโรคระบาดในครั้งนี้จะหายไปในเร็วพลัน…

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร