วันเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะครูสำงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ได้จัดงาน “วันเชิดชูเกียรติครู” เพื่อเป็นการเสริมกำลังแรงใจแก่ครูผู้เสียสละ และอุทิศตนเพื่อการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา กับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2563 และ นางสาววัสลิกา สงวนดี ที่ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563 และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัติยา ทองเทียม และนางสาวมณีรัตน์ ศรีสิงห์ ที่ได้รับรางวัลฉลากเนื่องในวันนี้ ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน เครือข่าย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร