โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

มีครูและบุคลากรชาย 5 คน ครูและบุคลากรหญิง 6 คน รวมทั้งหมด 11 คน