ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ตราโรงเรียน

คำขวัญ (Slogan)

ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำเทคโนโลยี ตามวิถีความพอเพียง

 

ปรัชญา (Philosophy)

ปญฺญา นรานํ รตนํ

ปัญญาประดุจดังอาวุธ

 

วิสัยทัศน์  (Vision)

ภายในปี 2562 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล  บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี ตามวิถีความพอเพียง

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนต้นแบบทรู ความรู้คู่ความดี

 

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว หมายถึง  ความสดใส  ความสดชื่น  และความสามัคคี

สีส้ม   หมายถึง  ความสว่างและมีปัญญา  ความร่าเริง