แผนผังโรงเรียน

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนามีเนื้อที่ทั้งหมด 30 ไร่