แผนผังโรงเรียน

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนามีเนื้อที่ทั้งหมด 30 ไร่ (รูปเมื่อปีการศึกษา 2566)