การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (o43)

แบบวัด EIT สำหรับผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ